توضیحات


درباره ما


گروه آموزشی  ایران فیتونومی زیر نظر استاد حسین قوامی و دستیاران مجرب از سال 1388 تا کنون در حال ارائه خدمات به ورزشکاران عزیز در رشته ها مختلف ورزشی میباشد،گروه آموزشی  ایران فیتونومی زیر نظر استاد حسین قوامی و دستیاران مجرب از سال 1388 تا کنون در حال ارائه خدمات به ورزشکاران عزیز در رشته ها مختلف ورزشی میباشد،گروه آموزشی  ایران فیتونومی زیر نظر استاد حسین قوامی و دستیاران مجرب از سال 1388 تا کنون در حال ارائه خدمات به ورزشکاران عزیز در رشته ها مختلف ورزشی میباشد،گروه آموزشی  ایران فیتونومی زیر نظر استاد حسین قوامی و دستیاران مجرب از سال 1388 تا کنون در حال ارائه خدمات به ورزشکاران عزیز در رشته ها مختلف ورزشی میباشد،