توضیحات


سرعت تکرار در تمرینات ورزشی


سرعت مورد استفاده برای انقباض عضلانی پویا و سازگاری نسبت به تمرین مقاومتی می افزاید.سرعت تکرار با وزنه یا بار تمرینی،خستگی و اهداف مرتبط است و معلوم شده که به‌طور معنی‌داری تحت تاثیر سیستم عصبی، هایپرتروفی و متابولیسم با تمرین مقاومتی سازگار می شود. تولید نیرو و سرعت تکرار در طی انجام تمرین به طور مستقیم بر هم تاثیر می گذارند. معمولا  نیروی تولید شده از انقباضات درون گرا در سرعت پایین ،بیشتر و در سرعتهای بالا کمتر است. این رابطه در منحنی نیرو سرعت نمایش داده شده. کاربرد منحنی نیرو- سرعت نشان می‌دهد که تنها در سرعت های پایین با حداکثر انقباض برای تمرین قدرتی و تمرین در سرعت های بالا برای افزایش توان و سرعت موثر است. در نهایت تغییر سرعت ممکن است برای افزایش قدرت و توان موثر باشد.
سرعتی که با آن تکرار انجام می‌شود کیفیت تکرار را تغییر می‌دهد (مانند بازده توان،نیروی بیشینه) در یک مقایسه به وسیله دستگاه پرس سینه اسمیت تفاوت در کیفیت تکرار نشان داده شد: تکرارها در ۵۵ درصد1rm در هر دو مرحله دوم گرا و برون گرای ۵ ثانیه آخر (سرعت تمرین آهسته) ۳۰ درصد از 1rm با مرحله درونگرا با یک شیوه پرتابی انجام شد که به طرف هوا پرتاب می‌شود و سپس قبل از انجام مرحله برون گرا از هر تکرار با ۶ تکرار با مقاومت 6rm (تمرین با وزن سنگین سنتی) گرفته می‌شد (تمرین توانی) هر دو سرعت تمرینی آهسته و تمرین توانی به طور معناداری موجب پایین آمدن سطوح نیرو در هنگام مراحل برونگرا و درونگرا از تکرار ها و پایین‌تر بودن فعالیت الکترومایوگرافی نسبت به تمرینهای با وزنه سنگین سنتی شد .زمان تحت انقباض به طور معنا داری در هنگام تمرین آهسته، طولانی‌تر و در هنگام تمرین توان به طور معنی‌داری کوتاه‌تر از تمرین‌های با وزنه سنگین سنتی بود. این نتایج منجر به این گمانه‌زنی شد که این قبیل تمرین‌های با وزن سنتی موجب کسب قدرت بیشتری نسبت به دو روش دیگر تمرین گردد و تمرین با سرعت آهسته ممکن است استقامت موضعی عضلات را بیشتر از دو روش دیگر افزایش دهد.

@reza_ghavami_amin 
@iranfitonomy